Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze.

Strona archiwalna

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 tel. (034) 317-22-31

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. płac


1. Wymagania niezbędne:
A/ wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
B/ znajomość uregulowań prawnych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz zamówień publicznych,
c/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
A/ doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności na stanowiskach w jednostkach sektora finansów publicznych,
B/ umiejętność obsługi komputera – edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego , programów płacowych (Qwark), znajomość programu „Płatnik”
C/ znajomość przepisów prawa, a w szczególności związanych z naliczaniem wynagrodzeń, pobieraniem podatku od osób fizycznych, prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeń społecznych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
A/ sporządzanie list płac i innych dokumentów płacowych w programie „Qwark”, rozliczanie ubezpieczeń społecznych w programie „Płatnik”
B/ rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń , umów cywilnoprawnych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
C/ prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
D/ Dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego pracowników,
E/ wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez głównego księgowego

4. Wymagane dokumenty:
A/ Życiorys (CV)
B/ List motywacyjny
C/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + (kursów)
D/ kwestionariusz osobowy z ewentualnym opisem przebiegu pracy zawodowej
E/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy zawodowej na danym stanowisku
F/ oświadczenie o niekaralności
G/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

5. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku” w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 08.01.2007r. O terminie wpływu w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

7. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 nr 132, poz. 1593 z późn. zm.)

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
informację wytworzył(a):Roman Karwat
za treść odpowiada:Elżbieta Fiutek
data wytworzenia:2006-12-21