Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NA OPAŁ

Strona archiwalna

 

Postępowanie Nr 1/2004

 

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia

 

Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 na sezon grzewczy 2004/2005

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

 

Zespół Szkół Nr 1

ul. Zamkowa 6

42-100 Kłobuck

 

 

 1. Określenie trybu zamówienia :

 

Przetarg nieograniczony

 

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

 

-         siedziba  Warsztatów Szkolnych  przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6;

-         pocztę elektroniczną po złożeniu zapotrzebowania pod adresem : wsz_klobuck@wp.pl

 

Specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie

 

 1. Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia :

 

Węgiel groszek II 

-     granulacja  od 4 do 31,5

-          temp. mięknięcia popiołu  -  min. 11500C

-          zawartość popiołu do 10%

PKWiU 10.10.1;  PN-82/G - 9700, kod  CPV 10121000-7

 

                                    180  Mg

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  oraz ofert wariantowych
 2. Termin wykonania zamówienia :  20.10.2004 - 20.04.2005r.
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferanci, którzy spełniają następujące warunki :

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności ;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty :

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

c)dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

d)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

 

 1. Informacja na temat wadium :  zamawiający rezygnuje z przyjmowania wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dostawy.

 

 1. Miejsce składania ofert :

 

Sekretariat Warsztatów Szkolnych  przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6  do dnia 12 października 2004 roku do godziny 12.00.

 

 1. Termin związania ofertą :

 

Okres 30 dni t.j. do dnia 11.11.2004r. 

informację wytworzył(a): Roman Karwat
za treść odpowiada: Leszek Szwajcarzewski
data wytworzenia: 16.09.2004r.